குரலற்றவர்களின் குரலை உயர்த்தி ஒரு மேடையில்

காப்புரிமை


கட்டுரைகளின் காப்புரிமை http://voiceforjustice.ca/ ஆல் அனைத்து உரிமங்களும் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளன. இந்தப் பதிப்பு வெளியிடும் கட்டுரைகளின் உரிமையாளர் http://voiceforjustice.ca/.

இந்தப் பதிப்பு வெளியிடும் கட்டுரைகளை முன் அனுமதியின்றி வணிகரீதியாக பயன்படுத்துதல் மற்றும் மீள்பதிவு செய்தல், கட்டுரைகளின் தலைப்பு, சாரம், உள்ளடக்கங்களை மாற்றிப் பதிவு செய்தல் முதலியன தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. அப்படிச் செய்பவர்கள் காப்புரிமை மீறல் செய்வதாகக் கருதப்பட்டு சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆட்படவேண்டி இருக்கும்.

ஒன்றிணைந்து மனித உரிமைகளை மீட்டு சமூகத்தை மாற்றுவோம்